Novinky
SLEVA 21 % v rámci akce LÉTO BEZ DPH

Na kompletní sortiment hal a přístřešků nabízíme během léta 2024 SLEVU 21 % v rámci akce LÉTO BEZ DPH. Na všechy plachtové haly zároveň platí garance nejnižší ceny v ČR + DOPRAVA ZDAR,A. 

více
Novinka - plachtová garáž pro autobusy a nákladní automobily

Od dubna 2024 budeme mít nově skladem velké plachtové garáže o rozměrech 5,5 x 15 x 5,3 m. Tyto garáže jsou ideální pro parkování velkých vozidel, ale samozřejmě je můžete...

více
Naše přístřešky při stavbě letiště v Senegalu

Dodali jsme přístřešky na lodní kontejnery firmě KOMA, která je využila při stavbě letiště v St. Louis v africkém Senegalu. Fotografie ze stavby si můžete prohlédnout dále.                   

více

Obchodní podmínky a GDPR

Úvod O nákupuObchodní podmínky a GDPR

1 Obecně – rozsah platnosti

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti BZ-rent, s.r.o., se sídlem Jetřichovec č.p. 39, 395 01 Pacov, Česká republika, IČ: 04148142, vedené Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 23839 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím  webového rozhraní obchodu https://www.halyskladem.cz.

1.2 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.4 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP

1.6 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2020.

1.7 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 

2 Předmět VOP

2.1 Předmětem těchto VOP je prodej plachtových hal (či přístřešků) a souvisejících výrobků (dále jen „Zboží“).

2.2 Zboží může být dodáváno jako výrobek plnicí funkci stavby a za určitých podmínek vyžaduje stavební povolení dle Stavebního zákona.

2.3 Sestava haly obsahuje plachtu PE nebo PVC dle zvolené gramáže, ocelovou konstrukcí s antikorozní povrchovou úpravou, spojovací a napínací materiál, roxorové kotvy do nezpevněné plochy.

2.4 Plachty jsou dodávány v různých gramážích, gramáž plachty může mít odchylku cca +-10 %.

2.5 Součástí dodávky plachtové haly je návod v českém jazyce.

2.6 Tyto VOP se vztahují na prodej Zboží a jeho doručení v rámci území České republiky. 

 

3 Uzavření Kupní smlouvy, objednací a platební podmínky

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na internetové adrese http://www.halyskladem.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.3 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

3.4 Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

- Fakturační a doručovací údaje Kupujícího

3.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.6 Odesláním objednávky Kupující akceptuje ceny, které jsou uvedené v objednávkovém formuláři.

3.7 Webové rozhraní obchodu (https://www.halyskladem.cz) obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Poplatky za vrácení zboží Kupujícím-spotřebitelem jsou upřesněny dále v bodě 5. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.8 Kupující-podnikatel může objednávku zrušit, resp. stornovat, bez uvedení důvodu do 5 pracovních dnů od akceptace objednávky (maximálně však do doby vyexpedování objednávky) bez jakýchkoliv sankcí. Zrušení objednávky lze provést pouze zasláním zprávy na adresu elektronické pošty Prodávajícího a současným telefonickým oznámením na telefonním čísle +420 602 143 006.

3.9 Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, případně telefonicky, na základě zaslaných informací, které uvedl ve své objednávce. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží, zrušení objednávky apod.).

3.10 Dodané zboží se stává vlastnictvím Kupujícího okamžikem jeho převzetí a uhrazením 100 % Kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází spolu s přechodem vlastnického práva (poškození, ztráta, nahodilá zkáza).

3.11 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu, zálohu, nebo doplatek kupní ceny převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře v její splatnosti (číslo účtu Prodávajícího je 287392792/0300). V případě úhrady při převzetí se kupní cena, nebo její doplatek, hradí v hotovosti při převzetí zboží.

3.12 Pokud je objednané zboží skladem, kupující předem, případně při převzetí zboží uhradí celou kupní cenu.

3.13 Pokud není objednané zboží skladem, kupujícímu je sdělena předpokládaná doba dodání a vystavena zálohová faktura na 30% z celkové ceny zboží.

3.14 Za zaplacení kupní ceny, zálohy či doplatku se považuje připsání částky na účet ve prospěch prodávajícího uvedeného na faktuře.

3.15 V případě, že kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výší 30 % ceny zboží a následné neuhradí doplatek kupní ceny, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy.

3.16 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.17 Pro získání nižší ceny v rámci nabídky Garance nejlepší ceny v ČR (dále jen Garance ceny) platí následující podmínky:

- Kupující je povinen doložit konkurenční nabídku včetně ceny zboží, ceny dopravy a skladového stavu zboží, například prostřednictvím URL adresy zboží.

- Konkurenční nabídka musí týkat stejného zboží stejné barvy, velikosti, konstrukce a parametrů. Zboží musí být ihned skladem v ČR a připravené k odběru.

- Konkurenční nabídka musí být veřejně dostupná a ověřitelná, to mj. znamená, že stejnou nabídku může získat opakovaně i jakýkoli jiný zájemce. Garance ceny se nevztahuje mj. na individuální nabídky specifické jen pro jednoho zákazníka.

- Cena dopravy se vždy započítává do ceny zboží.

- Posouzení splnění pravidel Garance ceny je vždy výhradně na prodávajícím a snížení ceny se nelze dožadovat.

- V případě splnění všech pravidel nabídky je cena zboží pro kupujícího snížena o 3 % oproti konkurenční nabídce. Garanci ceny lze využít zároveň s dopravou zdarma po ČR.

 

 

4 Dodací podmínky

4.1 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.2 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.3 Kupující je povinen zkontrolovat zboží při převzetí a případné vady ihned oznámit Prodávajícímu. Případné vady zboží bude Kupující reklamovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podmínkami reklamace uvedených v těchto VOP.

4.4 K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list. Daňový doklad je též zaslán prostřednictvím e-mailu, který Kupující uvedl při objednání haly.

4.5 Zboží označené jako "Skladem" nebo "Skladem, 24 hodin" je připraveno k expedici do 24 hodin od objednání. Zmíněná označení vystihují typický stav skladových zásob vycházející z dlouhodobě převažujícího stavu. Termín doručení Zboží je upřesněn po domluvě mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

5 Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím-spotřebitelem

5.1 Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný na internetové adrese https://www.halyskladem.cz/informace/vzor-odstoupeni/. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@halyskladem.cz.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady na navrácení nadrozměrného Zboží, jako jsou haly a přístřešky, odpovídají nákladům na individuální nákladní dopravu a zpravidla se pohybují od 25 do 50 Kč/km bez DPH.

5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží prodávajícímu odeslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.6 V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.

 

6 Záruka a reklamace

6.1 Není-li uvedeno jinak, poskytuje Prodávající záruku za jakost zboží v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

6.2 Prodávající poskytuje záruku za to, že dodané zboží si uchová užitné vlastnosti popsané v dokumentaci za předpokladu dodržení podmínek stanovených výrobcem a Prodávajícím.

6.3 Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, která má hala v rozloženém stavu v okamžiku přechodu rizika škody na Kupujícího, tj. do data jejího převzetí Kupujícím.

6.4 U případných skrytých vad dodaných dílů a doplňků je Kupující povinen tyto vady reklamovat bez zbytečného odkladu bezprostředně po jejich zjištění, nejpozději do 10 dnů od okamžiku převzetí.

6.5 Kupující je povinen zkontrolovat si veškeré dodané komponenty a zahájit reklamační řízení u zjevných vad nejpozději do 4 pracovních dnů od data zjištění vady.

6.6 V případě provedení montáže Kupujícím nebo třetí osobou, nenese Prodávající žádnou odpovědnost za škody způsobené při provádění této montáže.

6.7 Prodávající neodpovídá za vady haly, které vzniknou v důsledku činnosti Kupujícího či jiných událostí, zejména:

- v důsledku nedodržení pokynů prodávajícího či výrobce o používání a údržbě zboží

- důsledkem nedodržení provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů

- provedením svévolných zásahů a změny zboží nebo jeho násilným poškozením

- vlivem požáru okolí nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů (silné poryvy větru).

V hale (přístřešků) je zakázáno skladovat agresivní chemikálie, či vysoce hořlavé materiály jako pohonné hmoty, technické plyny apod. Dále není vhodná pro skladování výbušnin, střeliva a pyrotechnického materiálu.

6.8 Prodávající má k dispozici reklamační lhůtu na vyřízení v délce trvání 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.9 Reklamace na zboží musí být pouze písemná, a to na e-mailovou adresu: info@halyskladem.cz a musí mít tyto náležitosti:

- jméno a příjmení zákazníka nebo jméno obchodní firmy podnikatele

- přesné místo dodání včetně PSČ

- přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)

- číslo objednávky

- popis vady

- přiložená fotodokumentace.

6.10 Reklamace bude zaregistrována ke dni přijetí e-mailové zprávy avízované telefonickým hovorem či písemné korespondence doručené na adresu Prodávajícího.

6.11 Reklamace bude zamítnuta, pokud dojde k poškození haly z důvodů živelných pohrom, úmyslného poškození, nebo poškození haly nesprávnou manipulací Kupujícím či třetí osobou.

6.12 Zboží doručujeme pojistit proti živelným pohromám, krádeži, poškození apod.

 

7 Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2 Vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@halyskladem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.

7.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem z Kupní smlouvy.

7.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

8 Podmínky údržby haly, ukotvení, napínání plachty

8.1 Před montáží haly je nutné již mít připravenou plochu pro ukotvení plachtové haly:

- Maximální odchylka kotevní plochy je možná do 2 % ve sklonu roviny.

- Kotvení do asfaltu je možné pouze za předpokladu, že síla asfaltové plochy je min. 17 cm.

- Kotvení do betonu je možné pouze za předpokladu, že síla betonové plochy je min. 18 cm.

- Kotvení do země je možné pouze za předpokladu, že půdní profil tvoří homogenní zemina. Kotvení přímo do písčitých nebo jiných nehomogenních půdních profilů nedoporučujeme, je však možné při vybudování betonových patek. Kotvení pomocí roxorových kotev je na vlastní zodpovědnost kupujícího a prodávající na toto kotvení neposkytuje žádnou záruku.

8.2 Použití chemických nebo ocelových kotev, je možné pouze v souladu a doporučeními výrobce těchto kotev.

8.3 Plachtu je nutné pravidelně napínat, doporučuje se 2x ročně, vždy před začátkem zimy a na jaře.

8.4 Halu je nutné vždy udržovat v napnutém stavu.

8.5 Plachta se napíná pomocí napínacích ráčen instalovaných v kotevních patkách a utažením napínacích lan.

8.6 Při nánosu sněhu je nutné odstraňovat ze střechy haly sníh. Je nutné odstraňovat také sníh z bočnice haly.

8.7 Nenechávejte otevřená a nezajištěná vrata při vysokém větru. Při síle větru větší než 90km/h doporučujeme hlavní plachtu dočasně demontovat.

8.8 Pravidelně kontrolujte, zejména po deštích, v období zhoršených povětrnostních podmínek, po zimě apod. stav ukotvení haly do země a stav roxorových kotev. Uvolněnou kotvy je nutné nahradit delšími případně zatlouct do země jiným směrem.

8.9 U hal ukotvených do pevné plochy asfalt beton je nutné kontrolovat stav okolo chemické nebo mechanické kotvy, v případě drobných prasklin může dojít k uvolnění kotvy, která může zapříčinit škody na hale.

8.10 Pozinkovaná ocelová konstrukce haly má za optimálních podmínek životnost až 25 let. Při zvýšené vlhkosti se životnost konstrukce úměrně zkracuje. Proto je nutné vnitřní prostory udržovat v suchém stavu.

8.11 Halu pravidelně odvětrávejte. Zejména při kotvení haly do země hrozí srážení vody na hlavní plachtě a pozinkové konstrukci haly, doporučujeme zajistit odvodnění základové plochy haly. Údržba plachty:

- Nadměrná vlhkost uvnitř haly může zapříčinit výskyt plísní.

- Halu pravidelně větrejte.

- Plachtu lze ošetřit standardními protiplísňovými prostředky.

- Nečistoty omývejte běžnými saponáty.

- Pro čištění plachty se nedoporučuje užívat čisticí prostředky na bázi rozpouštědel.

- Při drobném mechanickém poškození plachty (praskliny, trhliny a řezy) doporučujeme zajistit tato poškození vysokopevnostní páskou nebo přivařením záplaty ze stejného materialu.

8.12 Na jakémkoliv nezatepleném plášti, kde dojde na styčné ploše mezi vnější a vnitřní stěnou k velkému rozdílu teplot, vznikne tzv. rosný bod. To je místo, kde dojde k vysrážení přesycené vzdušné vlhkosti vlivem ochlazení.

8.13 Je nutné halu odvětrávat. Větrání lze provést otevřením vrat. Dalším řešením je osadit halu odvětrávacím systémem nebo odvlhčovači.

 

9 Podmínky ochrany osobních údajů

9.1 Základní ustanovení

9.1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Prodávající (dále jen „správce“).

9.1.2 Kontaktní údaje správce jsou

adresa: BZ-rent s.r.o., Jetřichovec č.p. 39, 395 01 Pacov, Česká republika,

email: info@halyskladem.cz,

telefon: +420 602 143 006.

9.1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

9.2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

9.2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl Kupující nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky Kupujícího.

9.2.2 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Kupujícího a údaje nezbytné pro plnění Kupní smlouvy.

9.3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

9.3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

9.4 Doba uchovávání údajů

• Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy mezi Kupujícím a správcem a uplatňování nároků z této Kupní smlouvy (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

9.4.1 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

9.5 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

• Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.

9.6 Vaše práva

9.6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

9.6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

9.7 Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

9.7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.8 Závěrečná ustanovení

9.8.1 Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

9.8.2 Správce je oprávněn podmínky ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi zašle na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou správci poskytl.

Technická podpora, poradenství a objednávky:

Tel.+420 602 143 006 E-mail